USLUGE

RADNA I BORAVIŠNA DOZVOLA (VIZA) I NJIHOVA OBNOVA


Da bi strani državljanin koji nema državljanstvo jedne od država članica EU dobio boravišnu dozvolu mora da ispunjava neki od razloga, koji su striktno navedeni u Zakonu o boravku stranaca. Ako ipsunjavaju zakonske uslove državljani trećih država mogu dobiti u Slovačkoj tzv. privremeni boravak koji se može obnavljati a kasnije zahtevati i izdavanje trajnog boravka u Slovačkoj. 


Privremeni boravak može
se odobriti u cilju (za namenu): 

 • osnivanje firme kao privatni preduzetnik (živnostnik)
 • imenovanje na funkciju direktora u trgovačko društvu (s.r.o)
 • zaposlenje ili sezonski poslovi
 • vršenjae posebnih aktivnosti predavanja, učenja, sporta,
 • obavljanje aktivnosti umetnika, volontera, novinara, lekara, ili stažiranja
 • istraživanje i razvoj
 • povezivanje (sjedinjavanje) porodice
 • obavljanje stručnih poslova civilne jedinice oružanih snaga
 • priznavanje statusa Slovaka koji živi u inostranstvu (inostrani slovak)
 • dugoročni boravak u drugoj državi članici Evropske unije
 • izdavanje plave karte (Blue Card).

Treba napomenuti da stranac (lice koje nema državljanstvo jedne od članica EU) nema automatsko parvo na dobijenje boravka i ukoliko ispunjava zakonske uslove za to. Boravak (boravišna dozvola, viza) izdaje Policija za strance Slovačke i ona ima tzv. diskreciono parvo da ne odobri boravak i u slučaju da podnosilac zahteva ispunjava sve zakonske uslove (napr. zbog bezbedonosnih razloga). Prilikom prvog izdavanja privremenog boravka se ovaj odobrava na godinu - godinu i po dana u zavisnosti od cilja boravka.


Dužina trajanja privremenog boravka 

Privremeni boravak se odobrava uvijek za jednu određenu svrhu, koja mora biti navedena u zahtevu. Ako svrha boravka još uvijek traje i stranac nastavlja da ispunjava uslove za boravak, privremeni boravak može se obnoviti do tri ili pet godina, zavisno od svrhe. Ukoliko je svrha boravka promenjena u toku trajanja privremenog boravka, strani državljanin mora ovu promenu najaviti nadležnoj policiji za strance koja mu je izdala boravak. 


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663